UBND Thị trấn Yên Thịnh
Thứ sáu, ngày 14/06/2024
Chào mừng bạn đến với Website Thị trấn Yên Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024

Thứ năm, 06/06/2024

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024

 

  

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06).
Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch tổ chức các Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước phục vụ chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024, gồm Cuộc thi trên ứng dụng VNeID và Cuộc thi trên website “timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân về ý nghĩa của việc triển khai Đề án 06 đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và người dân hiểu và nhận thức rõ mục tiêu tổng thể của Đề án 06 là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử,ứng dụng VNeID...trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025,định hướng đến năm 2030.
Phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, Luật Căn cước từ đó tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch hàng ngày.
Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, Luật Căn cước của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.
2. Yêu cầu
Các cuộc thi được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả,huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Đảm bảo thực hiện việc tuyên truyền và tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam theo yêu cầu của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ tại Công văn số 3146/CV-TCTĐA ngày 17/4/2024; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Căn cước và Kế hoạch số 2950/KH-QLHC-TTDLDC ngày 11/4/2024 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI
1. Cuộc thi trên ứng dụng VNeID
Đối tượng: Là công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận có liên quan trực tiếp vào quá trình tổ chức cuộc thi).
Nội dung: Pháp luật quy định về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt nam.
Hình thức: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên ứng dụng VNeID.
Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024 theo từng kỳ được thông báo trên ứng dụng VNeID (chi tiết được thông báo cụ thể tại Thể lệ cuộc thi trong mã Qrcode).
2. Cuộc thi trên website“timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn”
- Đối tượng
Là công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).
- Hình thức dự thi
Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng internet. Người dự thi trả lời các câu hỏi được thiết kế sẵn trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet tại website cuộc thi.
Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website Cuộc thi. Cách thức dự thi được quy định và hướng dẫn chi tiết trong Thể lệ của Cuộc thi.
- Nội dung thi
Nội dung thi gồm các câu hỏi liên quan đến Đề án 06; quy định của pháp luật về định danh điện tử theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ ban hành quy định về định danh và xác thực điện tử; quy định về dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023 (Luật căn cước công dân năm 2023 số 26/2023/QH15) và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.
-Thời gian tham gia dự thi: được quy định và hướng dẫn chi tiết trong Thể lệ của Cuộc thi.
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI
1. Cuộc thi trên ứng dụng VNeID
Đơn vị chủ trì: Bộ Công an
Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ ngày 01/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024 theo từng kỳ được thông báo trên ứng dụng VNeID (chi tiết được thông báo cụ thể tại Thể lệ cuộc thi trong mã Qrcode).
2. Cuộc thi trên website“timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn”
Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của UBND tỉnh).
Thời gian tổ chức:Từ ngày 01/6/2024 đến 31/7/2024.
Tổng kết và trao giải Cuộc thi: Tháng 8/2024.
IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Cuộc thi trên ứng dụng VNeID
Thông báo cụ thể trên ứng dụng VNeID cho người tham gia theo thể lệ do Bộ Công an công bố.
2. Cuộc thi trên website“timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn”
Giải cá nhân gồm: 03 giải nhất, 05 giải nhì, 15 giải ba và 20 giải khuyến khích, mỗi giải cụ thể như sau:
Giải Nhất: 6.000.000 đồng.
Giải Nhì: 3.000.000 đồng.
Giải Ba: 2.000.000 đồng.
Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng.
V. KINH PHÍ CUỘC THI
1. Kinh phí tổ chức Cuộc thi trên VNeID: Do Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an chịu trách nhiệm.
2. Kinh phí tổ chức Cuộc thi trên website “timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn”: đã bố trí trong dự toán giao Công an tỉnh tại Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; lồng ghép với các chương trình,kế hoạch, hoạt động khác có liên quan; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Cuộc thi trên Ứng dụng VNeID (do Cục C06 – Bộ Công an chủ trì tổ chức và chấm giải)
Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, UBND huyện, thành phố, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh phát động tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi trên địa bàn tỉnh.
2. Cuộc thi trên website “timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn”
a) Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của UBND tỉnh
Là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi, có nhiệm vụ sau:
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, triển khai thực hiện Kế hoạch này; Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi trên website “timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn”.
Tham mưu giúp Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng, ban hành Thể lệ Cuộc thi kèm theo Kế hoạch này, nội dung câu hỏi, đáp án Cuộc thi; phối hợp xây dựng website Cuộc thi; thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi; tổ chức triển khai Cuộc thi; tổng kết Cuộc thi; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến Cuộc thi và các nhiệm vụ khác để tổ chức triển khai Cuộc thi trên website “timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn”
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xây dựng, quản lý phần mềm thi trắc nghiệm và bảo mật thông tin Cuộc thi.
Hướng dẫn triển khai cuộc thi tại các cơ quan,đơn vị, địa phương.
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổng kết Cuộc thi trên website “timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn”.
b) Sở Tư pháp
Cử người tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi theo đề nghị của cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi.
Phối hợp với Công an tỉnh,tham mưu giúp Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thẩm định nội dung câu hỏi, đáp án Cuộc thi; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến Cuộc thi và các nhiệm vụ khác để triển khai Cuộc thi.
c) Sở Thông và Truyền thông
Cử người tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi theo đề nghị của cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi.
Chịu trách nhiệm kỹ thuật quản lý phần mềm thi trách nhiệm và bảo mật thông tin Cuộc thi theo quy định và các nội dung có liên quan.
Phối hợp, hướng dẫn Công an tỉnh xây dựng phần mềm/website Cuộc thi theo quy định hiện hành, tổng kết kết quả Cuộc thi; đăng tải các thông tin về Cuộc thi trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.
Phối hợp, hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí trong tỉnh, hệ thống truyền thanh trên địa bàn tỉnh bố trí thời lượng phù hợp tuyên truyền trước, trong, sau Cuộc thi các nội dung: Kế hoạch Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi, các văn bản hướng dẫn triển khai Cuộc thi.
d) Các sở, ngành và UBND huyện,thành phố
Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị và nhân dân tại địa phương mình hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi theo đề nghị của cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi.
Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các huyện ủy, thành ủy và các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai có hiệu quả Kế hoạch; yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai Kế hoạch này; báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của UBND tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Tổ Công tác triển khai Đề án của UBND tỉnh./.

            Thể lệ cuộc thi

Công an tỉnh Ninh Bình

Hệ thống văn bản

Xem Thêm
Thông tin truy cập

Truy cập: 568324

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 883