UBND Thị trấn Yên Thịnh
Thứ năm, ngày 23/05/2024
Chào mừng bạn đến với Website Thị trấn Yên Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình
yen-mo-nang-cao-hieu-qua-cai-cach-hanh-chinh-cap-xa
thu-tuc-xu-ly-don-thu-tai-cap-xa
thu-tuc-tiep-cong-dan-tai-cap-xa
thu-tuc-giai-quyet-to-cao-tai-cap-xa
thu-tuc-giai-quyet-khieu-nai-lan-dau-tai-cap-xa
thu-tuc-thuc-hien-viec-giai-trinh
thu-tuc-tiep-nhan-yeu-cau-giai-trinh
thu-tuc-xac-minh-tai-san-thu-nhap
thu-tuc-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-thu-nhap
thu-tuc-thuc-hien-viec-ke-khai-tai-san-thu-nhap
thu-tuc-xet-tang-danh-hieu-lao-dong-tien-tien
thu-tuc-tang-giay-khen-cua-chu-tich-ubnd-cap-xa-cho-gia-dinh
thu-tuc-tang-giay-khen-cua-chu-tich-ubnd-cap-xa-ve-thanh-tich-dot-xuat
thu-tuc-tang-giay-khen-cua-chu-tich-ubnd-cap-xa-ve-thanh-tich-thi-dua-theo-dot-hoac-chuyen-de
thu-tuc-tang-giay-khen-cua-chu-tich-ubnd-cap-xa-ve-thuc-hien-nhiem-vu-chinh-tri
thu-tuc-thong-bao-to-chuc-quyen-gop-trong-dia-ban-mot-xa-cua-co-so-tin-nguong-to-chuc-ton-giao-to-chuc-ton-giao-truc-thuoc
thu-tuc-thong-bao-ve-viec-thay-doi-dia-diem-sinh-hoat-ton-giao-tap-trung
thu-tuc-de-nghi-thay-doi-dia-diem-sinh-hoat-ton-giao-tap-trung-den-dia-ban-xa-khac
thu-tuc-de-nghi-thay-doi-dia-diem-sinh-hoat-ton-giao-tap-trung-trong-dia-ban-xa
thu-tuc-dang-ky-thay-doi-nguoi-dai-dien-cua-nhom-sinh-hoat-ton-giao-tap-trung
thu-tuc-thong-bao-danh-muc-hoat-dong-ton-giao-bo-sung-doi-voi-to-chuc-co-dia-ban-hoat-dong-ton-giao-o-mot-xa
thu-tuc-thong-bao-danh-muc-hoat-dong-ton-giao-doi-voi-to-chuc-co-dia-ban-hoat-dong-ton-giao-o-mot-xa
thu-tuc-dang-ky-sinh-hoat-ton-giao-tap-trung
thu-tuc-dang-ky-bo-sung-hoat-dong-tin-nguong
thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-tin-nguong
thu-tuc-xet-huong-chinh-sach-ho-tro-cho-doi-tuong-sinh-con-dung-chinh-sach-dan-so
thu-tuc-nhan-ho-tro-dau-tu-xay-dung-phat-trien-thuy-loi-nho-thuy-loi-noi-dong-va-tuoi-tieu-tien-tien-tiet-kiem-nuoc-doi-voi-nguon-von-ho-tro-truc-tiep-ngan-sach-dia-phuong-va-nguon-von-hop-phap-khac-cua-dia-phuong-phan-bo-du-toan-cho-ubnd-cap-xa-thuc-hien
xac-nhan-cua-ubnd-cap-xa-doi-voi-cay-canh-cay-bong-mat-cay-co-thu-co-nguon-goc-khai-thac-tu-vuon-trang-trai-cay-trong-phan-tan-cua-to-chuc-cay-co-nguon-goc-khai-thac-tu-rung-tu-nhien-rung-trong-tap-trung-vuon-nha-trang-trai-cay-phan-tan-cua-cong-dong-dan-cu-ho-gia-dinh-ca-nhan
xac-nhan-cua-ubnd-cap-xa-doi-voi-lam-san-chua-qua-che-bien-co-nguon-goc-khai-thac-tu-rung-tu-nhien
dang-ky-chuyen-doi-co-cau-cay-trong-tu-trong-lua-sang-trong-cay-hang-nam-hoac-trong-lua-ket-hop-nuoi-trong-thuy-san-tren-dat-trong-lua
thu-tuc-xac-nhan-hoat-dong-dich-vu-bao-ve-thuc-vat
thu-tuc-cho-phep-co-so-giao-duc-khac-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-tieu-hoc
thu-tuc-giai-the-hoat-dong-nhom-tre-lop-mau-giao-doc-lap-theo-yeu-cau-cua-to-chuc-ca-nhan-de-nghi-thanh-lap
thu-tuc-sap-nhap-chia-tach-nhom-tre-lop-mau-giao-doc-lap
thu-tuc-cho-phep-nhom-tre-lop-mau-giao-doc-lap-hoat-dong-giao-duc-tro-lai
thu-tuc-thanh-lap-nhom-tre-lop-mau-giao-doc-lap
thu-tuc-cong-nhan-cau-lac-bo-the-thao-co-so
thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-thu-vien-tu-nhan-co-von-sach-ban-dau-tu-500-ban-den-duoi-1000-ban
thu-tuc-thong-bao-to-chuc-le-hoi
thu-tuc-tang-giay-khen-gia-dinh-van-hoa
thu-tuc-xet-tang-gia-dinh-van-hoa-hang-nam
thu-tuc-cong-nhan-gia-dinh-van-hoa
dang-ky-lai-phuong-tien-trong-truong-hop-chuyen-tu-co-quan-dang-ky-khac-sang-co-quan-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia
dang-ky-lai-phuong-tien-trong-truong-hop-chuyen-quyen-so-huu-phuong-tien-nhung-khong-thay-doi-co-quan-dang-ky-phuong-tien
dang-ky-lai-phuong-tien-trong-truong-hop-chuyen-quyen-so-huu-phuong-tien-dong-thoi-thay-doi-co-quan-dang-ky-phuong-tien
dang-ky-lai-phuong-tien-trong-truong-hop-chu-phuong-tien-thay-doi-tru-so-hoac-noi-dang-ky-ho-khau-thuong-tru-cua-chu-phuong-tien-sang-don-vi-hanh-chinh-cap-tinh-khac
cap-lai-giay-chung-nhan
xoa-giay-chung-nhan-dang-ky-phuong-tien
dang-ky-lan-dau-doi-voi-phuong-tien-dang-khai-thac-tren-duong-thuy-noi-dia
dang-ky-phuong-tien-lan-dau-doi-voi-phuong-tien-chua-khai-thac-tren-duong-thuy-noi-dia
xac-nhan-trinh-bao-duong-thuy-noi-dia-hoac-trinh-bao-duong-thuy-noi-dia-bo-sung
xac-nhan-hop-dong-tiep-can-nguon-gen-va-chia-se-loi-ich
thu-tuc-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong
thu-tuc-xac-nhan-dang-ky-ke-hoach-bao-ve-moi-truong
thu-tuc-tham-van-y-kien-de-an-bao-ve-moi-truong-chi-tiet
thu-tuc-xac-nhan-de-an-bao-ve-moi-truong-don-gian
thu-tuc-hoa-giai-tranh-chap-dat-dai
thu-tuc-chuyen-tre-em-dang-duoc-cham-soc-thay-the-tai-co-so-tro-giup-xa-hoi-den-ca-nhan-gia-dinh-nhan-cham-soc-thay-the
thu-tuc-thong-bao-nhan-cham-soc-thay-the-cho-tre-em-doi-voi-ca-nhan-nguoi-dai-dien-gia-dinh-nhan-cham-soc-thay-the-la-nguoi-than-thich-cua-tre-em
thu-tuc-dang-ky-nhan-cham-soc-thay-the-cho-tre-em-doi-voi-ca-nhan-nguoi-dai-dien-gia-dinh-nhan-cham-soc-thay-the-khong-phai-la-nguoi-than-cua-tre-em
thu-tuc-phe-duyet-ke-hoach-ho-tro-can-thiep-doi-voi-tre-em-bi-xam-hai-hoac-co-nguy-co-bi-bao-luc-boc-lot-bo-roi-va-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet
thu-tuc-cham-dut-viec-cham-soc-thay-the-cho-tre-em
thu-tuc-ap-dung-cac-bien-phap-can-thiep-khan-cap-hoac-tam-thoi-cach-ly-tre-em-khoi-moi-truong-hoac-nguoi-gay-ton-hai-cho-tre-em
thu-tuc-xac-nhan-ho-gia-dinh-lam-nong-nghiep-lam-nghiep-co-muc-song-trung-binh-giai-doan-2016-2020-thuoc-dien-doi-tuong-duoc-ngan-sach-nha-nuoc-ho-tro-dong-bao-hiem-y-te
thu-tuc-tro-giup-xa-hoi-dot-xuat-ve-ho-tro-chi-phi-mai-tang
thu-tuc-tro-giup-xa-hoi-dot-xuat-ve-ho-tro-lam-nha-o-sua-chua-nha-o
thu-tuc-cong-nhan-ho-thoat-ngheo-ho-thoat-can-ngheo-trong-nam
thu-tuc-cong-nhan-ho-ngheo-ho-can-ngheo-phat-sinh-trong-nam
thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-voi-10-doi-tuong-co-hoan-canh-kho-khan
thu-tuc-doi-cap-lai-giay-xac-nhan-khuyet-tat
thu-tuc-xac-dinh-xac-dinh-lai-muc-do-khuyet-tat-va-cap-giay-xac-nhan-khuyet-tat
thu-tuc-mien-chap-hanh-quyet-dinh-cai-nghien-bat-buoc-tai-cong-dong
thu-tuc-hoan-chap-hanh-quyet-dinh-cai-nghien-bat-buoc-tai-cong-dong
thu-tuc-quyet-dinh-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-tai-cong-dong
thu-tuc-quyet-dinh-quan-ly-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-tai-gia-dinh
thu-tuc-uy-quyen-huong-tro-cap-phu-cap-uu-dai
thu-tuc-xac-nhan-vao-don-de-nghi-di-chuyen-hai-cot-liet-sy-don-de-nghi-tham-vieng-mo-liet-sy
thu-tuc-thanh-toan-thu-lao-cho-giai-vien
thu-tuc-cong-nhan-to-truong-to-hoa-giai
thu-tuc-thoi-lam-hoa-giai-vien
thu-tuc-cong-nhan-hoa-giai-vien
thu-tuc-cho-thoi-lam-tuyen-truyen-vien-phap-luat-cap-xa
thu-tuc-cong-nhan-tuyen-truyen-vien-phap-luat-cap-xa
thu-tuc-chi-tra-tien-boi-thuong-trong-hoat-dong-quan-ly-hanh-chinh
thu-tuc-yeu-cau-boi-thuong-tai-co-quan-truc-tiep-quan-ly-nguoi-thi-hanh-cong-vu-gay-thiet-hai
thu-tuc-chung-thuc-van-ban-khai-nhan-di-san-ma-di-san-la-dong-san-quyen-su-dung-dat-nha-o
thu-tuc-chung-thuc-van-ban-thoa-thuan-phan-chia-di-san-ma-di-san-la-dong-san-quyen-su-dung-dat-nha-o
thu-tuc-chung-thuc-van-ban-tu-choi-nhan-di-san
thu-tuc-chung-thuc-di-chuc
thu-tuc-chung-thuc-hop-dong-giao-dich-lien-quan-den-tai-san-la-dong-san-quyen-su-dung-dat-va-nha-o
thu-tuc-cap-ban-sao-co-chung-thuc-tu-ban-chinh-hop-dong-giao-dich-da-duoc-chung-thuc
thu-tuc-sua-doi-sai-sot-trong-hop-dong-giao-dich
thu-tuc-chung-thuc-viec-sua-doi-bo-sung-huy-bo-hop-dong-giao-dich
thu-tuc-chung-thuc-chu-ky-trong-cac-giay-to-van-ban-ap-dung-cho-ca-truong-hop-chung-thuc-diem-chi-va-truong-hop-yeu-cau-chung-thuc-khong-the-ky-khong-the-diem-chi-duoc
thu-tuc-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-giay-to-van-ban-do-co-quan-to-chuc-co-tham-quyen-cua-viet-nam-cap-hoac-chung-nhan
thu-tuc-cap-ban-sao-tu-so-goc
thu-tuc-dang-ky-khai-tu-luu-dong
thu-tuc-dang-ky-khai-sinh-luu-dong
thu-tuc-thay-doi-cai-chinh-bo-sung-ho-tich
thu-tuc-dang-ky-cham-dut-giam-ho
thu-tuc-dang-ky-giam-ho
thu-tuc-dang-ky-viec-nuoi-con-nuoi-thuc-te
thu-tuc-dang-ky-lai-viec-nuoi-con-nuoi-trong-nuoc
thu-tuc-dang-ky-nuoi-con-nuoi-trong-nuoc
thu-tuc-dang-ky-khai-sinh-ket-hop-nhan-cha-me-con
thu-tuc-dang-ky-nhan-cha-me-con
thu-tuc-dang-ky-lai-khai-tu
thu-tuc-dang-ky-khai-tu
cap-giay-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan
thu-tuc-dang-ky-lai-ket-hon
thu-tuc-dang-ky-ket-hon
thu-tuc-dang-ky-khai-sinh-cho-nguoi-da-co-ho-so-giay-to-ca-nhan
thu-tuc-dang-ky-lai-khai-sinh
thu-tuc-dang-ky-khai-sinh
Thông tin truy cập

Truy cập: 541199

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 556